เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 นายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมขบวนแห่บายศรียักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงกว่า 2 เมตรพร้อมกองผ้าป่าสามัคคี จัดขบวนแห่จำนวน 85 ขบวน นับว่ายาวที่สุดในโลกกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนแห่ไปรอบตัวเมือง จากนั้นได้นำไปถวายองค์เจ้าพ่อพระยาแล  ภายในงานประจำปี บุญเดือนหก ที่บ้านหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล หรือ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ผู้เสียสละชีวิตของตัวเอง เพื่อปกป้องเมืองชัยภูมิ ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึก เป็นคุณงามความดีแก่บ้านเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้ ชาวชัยภูมิ ต่างสำนึกในบุญคุณของท่าน จึงพร้อมใจสร้างศาลไว้ที่ใต้ต้นมะขามเฒ่า ที่บริเวณริมบึงหนองน้ำหนองปลาเฒ่า ใจกลางเมืองจังหวัดชัยภูมิ ไว้ให้ชาวจังหวัดชัยภูมิไว้กราบไหว้ขอพรเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวจังหวัดชัยภูมิสืบต่อไป

ในส่วนเย็นจะมีการตัดสินการประกวดผู้ดีหลวงและขบวนแห่ของโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2567 ด้วย จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ได้คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานโครงการ ส่งเสริมงานประเพณีบุญเตือนหก ประจำปี 2567

โดย กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 จัดการประกวดผู้ดีหลวง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประกวดผู้ดีหลวงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อให้การจัดการประกวดผู้ดีหลวง,การแข่งขันบายศรีและการประกวดขบวนแห่บายศรี เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และบังเกิดความเรียบร้อย เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผู้ดีหลวง 7 คน,คณะกรรมการประกวดแข่งขันบายศรี 9 คน และคณะกรรมการประกวดขบวนแห่บายศรี 5 คน  โดย มี นางศิริพร นาคนิยม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ประธานกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อจัดเป็นโครงการส่งเสริมงานประเพณี บุญเดือนหก ประจำปี 2567 ส่วนผลการประกวด ผลการประกวดบายศรีเจ้าพ่อพญาแล ปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบรมราชินี ในงานบุญเดือนหก โดยส่ง 27 ชุมชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลฯ ผลการประกวด ชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนคลองลี่ ได้รับเงินรางวัล 30,000, รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนขี้เหล็กน้อยปรางกู่ เงินรางวัล 25,000,รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนหนองปลาเฒ่า เงินรางวัล 20,000,,รองชนะเลิศอันดับ 3 ชุมชนหนองสังข์ เงินรางวัล10,000 และ,รองชนะเลิศอันดับ4ชุมชนหนองหลอดเงินรางวัล10,000, /

ส่วนผลการตัดสินการประกวดผู้ดีหลวง งานประเพณีลบุญเดือนหก ประจำปี 2567 ได้ลำดับ 1 หมายเลข 13 ชื่อ นาง ฐิตาภรณ์ เนตเรืองสถิตย์ ชุมชนหนองปลาเฒ่า, รองชนะเลิศอันดับ1 หมายเลข 26 ชื่อ. นางนันทวัน ลุนลา ชุมชนเมืองพญาแล ผู้ส่งเข้าประกวด รองชนะเลิศลำดับ 2 หมายเลข 7 ชื่อ นาง สิรชา หาญสกุล ชมชนตลาด ผู้ส่งเข้าประกวด ,รองชนะเลิศอันดับ 3 หมายเลข1 นางปภัชญา คิดบรรจง ผู้ส่งเข้าประกวด. ชุมชนโนนสาทร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 หมายเลข. 3 นางสาว สุรีรัตน์ เล็กประสงค์ ผู้ส่งเข้าประกวด. ชุมชนเมืองเก่า
ส่วนเงินรางวัลในการประกวดผู้ดีหลวงได้เท่ากันกับ การประกวดบายศรี 30,000, 25,000, 20,000, 10,000, 10,000 บาท

##วีระชัย พรประภา/ ผู้สื่อข่าวจ.ชัยภูมิ/รายงาน##