เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน จัดงาน “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคอีสาน ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง ทั้งนี้   มทร.อีสาน มีความพร้อมและศักยภาพทุก ๆ ด้าน จึงได้รับพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และภายในงานก็ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนา มทร.อีสาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการบรรยายการใช้งานวิจัยเพื่อส่งเสริม   Appropriate Technology ในการแก้ปัญหาสังคม” ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการผลงานวิจัย Appropriate Technology จำนวน 71 ผลงาน นิทรรศการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 596 คน ประกอบด้วย 1.ผู้บริหารและหน่ายงานภาครัฐจำนวน 93 คน 2.นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 4 วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง จำนวน 113 คน 3.ผู้ประกอบการ จำนวน 390 คน

 

ทั้งนี้ การจัดงาน “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 โซนภาคอีสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานและสร้างพื้นที่การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับการจัดการแก้ปัญหาคนจนและความเหลื่อมล้ำ การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากทั้งภาคชนบทและเมืองให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับการขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหว่างชุมชน/ผู้ประกอบการกับนักวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับกลไกทำงานในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการยอมรับและปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อถ่ายทอดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏต่อกลุ่มเป้าหมาย จึงได้กำหนดกิจกรรม Appropriate Technology Matching Day เพื่อเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม/นวัตกรรมพร้อมใช้ จากผลงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างโอกาสในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตรงกับความต้องการและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและจัดการแก้ปัญหาคนจนและความเหลื่อมล้ำการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและฐานรากทั้งภาคชนบทและเมืองให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

##กันตินันท์ เรืองประโคน /ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##