((POLICE NEWS update PLUS))…”อธิบดีกรมศุลกากร ลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  วันนี้ 14 พฤศจิกา

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…DSI ร่วมกับ กรมการปกครอง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ มอบบัตรประจำตัวประชาชนตามโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 100 คน

  เมื่อวันอังคารที่

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…” คณะสงฆ์ จังหวัดชัยนาท ร่วมจัดทอดผ้าป่า ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดชัยนาท”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 25

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามกับนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ในบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน

เมื่อวันที่25 มกราคม 256

Read more