((POLICE NEWS update PLUS))… “มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกับกรมการพัฒนา ชุมชนกระทรวงมหาดไทย ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน เชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจังหวัดนนทบุรี”

  วันนี้ (21 สิงหาค

Read more