((POLICE NEWS update PLUS))…”ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ” นำหน่วยแพทย์อาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่กลุ่มเปราะบางในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 และ 23 พฤ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบรรจุสรีระสังขาร พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมังคโล) อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์”

  เมื่อวันที่ 22 พค

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”สมาคมพิทักษ์แผ่นดินไทย ได้จัดอบรมสัญจร นอกสถานที่ ให้กับ ศูนย์ ศูนย์ประสานงานที่ 3 อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

  เมื่อวันที่ 21 พฤ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศพระอธิการสมปอง สุขวโร/พันธ์วงศ์(นธ.เอก)เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแก้ว บ้านพลับ ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี

เมื่อวันที่วันพุธที่ 17

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ชมรมการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ภาคเหนือ โดยพลโทอนันต์ เครือแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  เมื่อวันที่ 15 พฤ

Read more