เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 90.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนี่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวง สาธารณสุข นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.กิตติ กรรภิรมย์   สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนี่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ เป็นการพาหมอมาตรวจรักษาและบริการประชาชนถึงพื้นที่ โดยยกคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษ จำนวน 21 คลินิก และ 4 บูธนิทรรศการ ได้แก่ คลินิกสบายใจ คลินิกส่งเสริมการมีบุตรคลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคลินิก colposcope คลินิกคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่และลาไส้ตรง คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คลินิกคัดกรองมะเร็งตับท่อน้าดีคลินิกทันตกรรมคลินิกฟันเทียม รากฟันเทียมคลินิกตรวจหูคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกตา คลินิกผ่าตัดต้อกระจก คลินิกโรคหัวใจ,คลินิก

 colonoscope, คลินิกรักษานิ้วล็อค, คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกตรวจสุขภาพปอด คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกกายภาพบาบัด และออกบูธกิจกรรม ได้แก่ บูธ อย.พาหมอมาหาคุณ, บูธให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ป้องกันเด็กจมน้ำ PM 2.5 HIV โดย สคร.5 และบูธให้ความรู้ด้านการใช้ยาสมุนไพร จากกรมการแพทย์แผนไทย 

การจัดโครงการฯ ที่จังหวัดสมุทรสาครในครั้งนี้ มีประชาชนมาเข้ารับการคัดกรอง ก่อนวันงาน 37,720 คน คาดว่าวันงานจะมีประชาชนมารับบริการ 2,000 คน ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทาง ได้ประมาณ 650 – 800 บาทต่อคน ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการนี้ก็เพื่อยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย ##ข่าว เพจสื่อภาค 7##