วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล SML League ครั้งที่ 1   ณ. สนามฟุตบอลเอ็นทีสเตเดี้ยม ถนนแจ้งวัฒนะ   โดยมี พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคม   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด   ซึ่งการจัดงานดังกล่าว   เพื่อสานสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการอบรมและผู้ที่สำเร็จการอบรมแล้ว ตลอดจนส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และสานสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่ง อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

และเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี รวมถึงการพัฒนากระบวนการทางความคิด การเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่ใช้ในการบริหารงาน โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการแข่งขัน SML League ครั้งที่ 1 คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง ทีม VIP SML (หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง : สวปอ.มส.SML) และ VIP NDC (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : วปอ.) ส่วนคู่ที่สอง พบกันระหว่าง ทีม SML1-4 (รุ่นพี่ SMLรุ่นที่ 1-4) และ SML5 FC (น้องใหม่ไฟแรง)

##Dit News /รายงาน##