เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล SML League ครั้งที่ 1 ณ สนามฟุตบอลเอ็นทีสเตเดี้ยม ถนนแจ้งวัฒนะ    โดยมี พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานดังกล่าว   เพื่อสานสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการอบรมและผู้ที่สำเร็จการอบรมแล้ว ตลอดจนส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และสานสัมพันธ์ อันจะส่งผลให้ร่างกายมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่ง อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

และเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี รวมถึงการพัฒนากระบวนการทางความคิด การเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่ใช้ในการบริหารงาน โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยทางหลักสูตรไดัแต่งตั้งทีมจัดงานดังนี้

ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล SML League ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ดร.พัดชา รักตะกนิษฐ
ประธานกรรมการ
๑.๒ พลเรือตรี เกียรติพงศ์ ศรีโสภา
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายเธียรไชย จูงศิริวัฒน์
กรรมการ
๑.๔ นายธนเดช สงวนพันธุ์
กรรมการ
๑.๕ นางสาวศรินธร วงศาริยวานิช
กรรมการ
๑.๖ นายทศพล สุขเริงรื่น
กรรมการและเลขานุการ
สำหรับการแข่งขัน SML League ครั้งที่ 1 คู่แรกเป็นการพบกันระหว่าง ทีม VIP SML (หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง : สวปอ.มส.SML) และ VIP NDC (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : วปอ.) ส่วนคู่ที่สอง พบกันระหว่าง ทีม SML1-4 (รุ่นพี่ SMLรุ่นที่ 1-4) และ SML5 FC (น้องใหม่ไฟแรง)

 

 

##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##