เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2567 นายวัชรพล โตมร ศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนพิมาย และโรงบาลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม 
โดยโครงการนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกล

ในการนี้ รพ.พิมาย ได้เปิดคลินิกให้บริการจำนวน 14 คลินิก ดังนี้ 1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3.คัดกรองมะเร็งลำไส้ 4.คลินิกคดกรองมะเร็งเต้านม 5.คลินิกตา 6.คลินิกตา 7.คลินิกกระดูกและข้อ 8.คลินิกอายุรกรรม Echo 9.คลินิกทันตกรรม 10.คลินิกส่งเสริมการมีบุตร 11.คลินิกตรวจการได้ยิน 12.คลินิกคัดกรองสุขภาพจิตรและยาเสพติด 13.สุขถาพจิตรเด็กและวัยรุ่น 14.คลินิกวัณโรค โดยมีประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ 2,652 คน

“##กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##