คณะผู้บริหาร บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ พร้อมพนักงาน กว่า 100 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนกว่า 500 ต้น กับกิจกรรม “พวกเราชาวเบ็นดิกซ์ ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด จ.ชลบุรี

เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนสมดุลให้แก่ธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากการปลูกป่าชายเลน 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศเทียบเท่ากับต้นไม้ทั่วไปถึง 10 ต้น โดยต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี ซึ่งกิจกรรมนี้สอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมและการมีธรรมาภิบาลที่ดี หรือ ESG ของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน