เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดนครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ธปท.สภอ.)จัดงานแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคอีสาน ประจำไตรมาส 1 ปี2567 โดยดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ธปท.สภอ.)     พร้อมด้วยนางรวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการ(ธปท.สภอ.)นายวิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการ(ธปท.สภอ.) นางชุติมา ไชยบุตร ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์จัดการนครราชสีมาและสื่อมวลชนหลายจังหวัดในภาคอีสานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เป็นการแถลงข่าวสัญจรครั้งแรก สาระสำคัญหลายประเด็น เช่น
1) จับชีพจรเศรษฐกิจการเงินในพื้นที่ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2) สร้างองค์ความรู้วิชาการเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ 3) ผลักดันนโยบาย ธปท. ให้กับพื้นที่ 4) เป็นตัวกลางความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 5) สนับสนุนให้คนอีสานมีความรู้ทางด้านการเงินและเท่าทันภัยการเงิน โครงสร้างเศรษฐกิจภาคอีสาน 1) ภาคเกษตรเป็นเส้นเลือดหลักของคนอีสาน มีแรงงานในภาคนี้ถึงร้อยละ 53 ของผู้มีงานทำในภาคอีสาน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานเพียงร้อยละ 7 2) ภาคเกษตรส่วนใหญ่พึ่งฟ้าพึ่งฝน และความสามารถในการทำเกษตรลดลง 3) รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในภาคครัวเรือน นำไปสู่ปัญหาหนี้

##กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา/รายงาน##