เมื่อวันที่25 เม.ย. 2567 เวลา 09.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ “การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (หัวทะเล Model)”ตามผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (GEO – Social Map) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลตรี พรชัย มาหลิน รองแม่ทัพภาคที่ 2 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พลตำรวจตรี สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 นาย เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นาง สุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และภาคีเครือข่ายกว่า 2,000 คน ร่วมให้การต้อนรับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นาง สุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล และพี่น้องชาวตำบลหัวทะเล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน ด้วยความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านและคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำ”หัวทะเล Model ” ตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ ชุมชน แบบบูรณา การอย่างยั่งยืน (Geo social map) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม น้ำแล้ง และน้ำเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้นำมา ปฏิบัติในพื้นที่โดยการบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

จากนั้น นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นาย สยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นาย พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นาย สมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นาย อนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น นายแพทย์ โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 พรรคเพื่อไทย และประชาชน เข้าร่วมชื่นชมความสำเร็จ ณ บริเวณพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฎร์ -รัฐ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินด้วยการ “ปัน” เพื่อ “เปลี่ยน” สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในคราวเดียวทั้งบริเวณ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรง  วัตถุประสงค์ผู้ใช้ สอดคล้องตามที่ผังเมืองกำหนด เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึง และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและการพัฒนาสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ – การจัดรูปที่ดิน ถ้าจะเปรียบก็เหมือน “การจัดบ้านใหม่” โดยชวนทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน จัดให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ให้คนในบ้านใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่ตาบอด ซึ่งไม่มีถนน ไฟฟ้า ประปา ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเจ้าของที่ดินที่ต้องการมา “ลงขัน” ในรูปของการปันที่ดิน และรับประโยชน์ร่วมกัน ที่สุดแล้วก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เป็นโครงการที่ทำได้เร็วและทำได้เลย เป็นโครงการที่ กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนและหวังให้เกิดการขยายผลทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน บรรเทาความเดือดร้อนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน โดยนำพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 มาดำเนินการ

ด้าน นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายการพัฒนาคือ “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” ผลักดันการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ชาวเมืองชัยภูมิได้รับประโยชน์ในหลายมิติ โครงการทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน มีถนนที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (ถนนชัยภูมิ- บ้านเขว้า) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว) ช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนสายหลักของเมือง เกิดความสะดวก ลดระยะเวลาเดินทาง เลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในช่วงห้าแยกโนนไฮ ที่ดินหลังดำเนินโครงการมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่า และวันนี้กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นประโยชน์กับจังหวัดชัยภูมิอย่างยิ่ง ความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความยินดีและภาคภูมิใจที่พี่น้องชาวชัยภูมิได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ผ่านโครงการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาบ้านของตนเอง“จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่:พัฒนาเมือง:พัฒนาคุณภาพชีวิต”ต่อไป

##ภาพ/ข่าว วีรชัย พรประภา/ ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ ราย งาน##