เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค.2567 เวลา 14.00 น.

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.
มอบหมายให้

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร5)(กม3)

เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ
“ณ พฐ.จว.สุพรรณบุรี ศพฐ.7”

โดยได้มอบถุงบำรุงขวัญ ของ ตร. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สังกัด พฐ.จว.สุพรรณบุรี ศพฐ.7

จากนั้นเป็นประธานในการประชุม “แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด พฐ.จว.สุพรรณบุรี ศพฐ.7 “

โดยมี
พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ
ผบช.สพฐ.ตร.
พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ
รอง ผบช.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ.สรรเพชญ กิตติธรรมโกศล
รอง ผบก.ศพฐ.7
พ.ต.อ.มงคล สุนทรวิภาต
นวท.(สบ4) พฐ.จว.สุพรรณบุรี
และข้าราชการตำรวจ สังกัด พฐ.จว.สุพรรณบุรี ศพฐ.7 รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม

ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานดังนี้
1.นำนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.ให้มีความเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย และมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรมในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
3.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
4.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”
4.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
4.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ
4.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ
4.4 “3 S” Smart Smile Strong

5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเข้าถึงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว อย่างใกล้ชิด คอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ความเป็นอยู่ อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคว้งคว้างเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว
7.ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานในหน้าที่ ด้านการใช้ชีวิต การครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี
8.กำชับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม(Teamworks) เคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยให้ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน

โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

##ขอบคุณภาพข่าว/Dit News/รายงาน##