เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ผู้บริหาร สคร.9 พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3)

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้รู้จักกับคณะผู้บริหารสำนักงาน สคร.9 และเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพของเครือข่ายสื่อมวลชนที่ดี
ทั้งนี้ ผอ.สคร.9 นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข่าวสารของ สคร.9 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างเครือข่ายสื่อมวลชนที่สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโรค และสุขภาพที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนสังคม และประเทศชาติด้วยดีตลอดมา โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตร ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน และสื่อมวลชนอีก 2 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สคร.9 นครราชสีมา และเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน

อีกทั้ง สคร.9 ได้สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับสื่อมวลชน

##กันตินันท์ เรืองประโคน/ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค นครราชสีมา##