((POLICE NEWS update PLUS))…” ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2563″

วันที่ 16 ม.ค. 63 สำนักง

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีนำสิ่งของ พระราชทาน แต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ภารกิจตามแนวชายแดนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี “

เมื่อวันที่18/12/2562เวล

Read more