((POLICE NEWS update PLUS))…”อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามกับนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง ในบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน

เมื่อวันที่25 มกราคม 256

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.แรงงาน kick off เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าวฯ บูรณาการเข้มชุดเฉพาะกิจต่อต้านค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กอ.รมน.กทม. สตม. ปคม. ทั่วประเทศ กระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ 123 นาย ลุยตรวจสอบเป้าหมายแรงงานข้ามชาติ ตามมติครม. 28 ก.ย. 64 ที่ไม่ดำเนินการตามมติ ย้ำเอาจริงไม่แค่ขู่

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เ

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”ผช.รมว.แรงงาน เปิดสัมมนาจัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบ พิจารณาและปรับปรุงร่างคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เว

Read more

((POLICE NEWS update PLUS)…”รมว.สุชาติ ส่งเลขาฯ นั่งหัวโต๊ะกระชับความร่วมมือแรงงาน – อาชีวะศึกษาชุมพร ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีงานทำ”

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”รมว.แรงงาน มอบ ผู้ช่วยฯ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการปฏิรูประบบสาธารณสุข Big Rock 1 อำนวยความสะดวกผู้ประกันตน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระท

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))..”สพช.ปั้นคนสู่ตลาดโลจิสติกส์และการขนส่ง พลิกวิกฤตคนว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 บร

Read more

((POLICE NEWS update PLUS))…”บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด ฉลอง 10 สาขา ใน10 ประเทศ เปิดศูนย์รับซื้อสินค้าทางการเกษตรส่งออกบนพื้นที่ 115 ไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อตอบสนองตามนโยบายบริ

Read more