((POLICE NEWS update PLUS))..“Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วถิ ีไทย” ครั้งที่ 5

สัมผัสมนต์เสนห่ ์ประเพณีดีงาม ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ในงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วถิ ีไทย” ครั้งที่ 5
“อยู่เย็น เป็นสุข” ก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปพร้อมกันทงั 4 ภาค ของประเทศไทย 13-15 เมษายน นี
พร้อมจัดเต็มทุกพื้นที่กับมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย ในงาน “Water Festival 2019
เทศกาลวิถีน ้า…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 มหกรรมความสนุก รับมงคลในวันดีปีใหม่ไทยที่จัดเต็มตลอด 3 วัน 3 คืน ภายใต้แนวคิด
“อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม ที่ไหนก็มีสุข สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม จัดขึ้นพร้อมกัน
4 ภาคของประเทศไทย โดยในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ให้งาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วิถีไทย” ได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562
(ASEAN Cultural Year 2019) เนื่องด้วย มีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) คือ หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน (Diversity, Creativity, sustainability) ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่ประเทศไทยได้

เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ส าหรับรายละเอียดงานนี้

คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และประธานการจัดงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วิถีไทย” ให้ข้อมูลว่า “ถือเป็นการสานต่อ ความส าเร็จที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ส าหรับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วิถีไทย” ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ้ากัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลาย
ภาคส่วน ในปีนี้ได้ร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นครั้งแรก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship 2019) ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งส าหรับงาน “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน ้า…วิถีไทย” ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย นับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในมิติทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่นๆ

ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังคงจัดเต็ม กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีอันดีงาม สะท้อนถึงเรื่องราวของศิลปวัฒธรรม และวิถีความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วน โดยจัดขึ้น พร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย คือ ภาคกลาง ยังคงจัดที่ กรุงเทพมหานคร

ใน 9 พื้นที่ริมโค้งน้ าที่ยาวที่สุดของแม่น้ าเจ้าพระยา มีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยารับส่งฟรี ใน 9 ท่าน ้า แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 09.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 17.00-22.00 น.

➢ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซ่ึงรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หน้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสรงน้ าพระประจ าวันเกิด ซุ้มรดน้ าด าหัว เวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ก่อพระเจดีย์ทราย ร้านค้าชุมชน เวลา 08.30-18.00 น.

➢ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมสักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ พระปรางค์วัดอรุณ เพื่อความรุ่งเรือง และความเป็นสิริมงคลของชีวิตพร้อมกราบไหว้ขอพรจากศาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ไทย และเพลิดเพลินกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เวลา 08.30-18.00 น.

➢ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ร่วมสรงน้ าพระสงฆ์ในวันที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย รับชมการแสดงเชิดสิงโตเด็ก สิงโตผู้ใหญ่ เพลิดเพลินกับการระบายสีให้ปักเป้าจิ๋ว และร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน เวลา 08.30-18.00 น.
➢ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมสรงน้ าพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อความ เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สักการะหลวงพ่อพุทธนาคน้อย เพื่อความส าเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษา สักการะพระนาคปรก เพื่อ คุ้มครองปกปักรักษา ลอดอุโมงค์พระเจดีย์อันดับ 1 ของโลก อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย จุดประทีปเทียนหอม อธิษฐานจิต ขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา และพบกับห้องฉายภาพฉายานิติกร

เวลา 08.30-18.00 น. ➢ ท่ามหาราช จุดนัดพบแห่งใหม่ของไลฟ์สไตล์บนถนนเยาวราช ริมแม่น้ าเจ้าพระยา พบกับกิจกรรม สรงน้ าพระพุทธรูปเสริม ดวงปีใหม่ไทย รื่นเริงกับการแสดงแตรวง กลองยาวหน้าท่า สนุกสนานกับเกมงานวัด กิจกรรมเวิร์คช็อปว่าวไทย ร้านค้าของชุมชน เวลา 10.00-22.00 น. ##ภาพข่าวโดยDit news##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *