((POLICE NEWS update PLUS))…”ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว” ณ ลานต้นจามจุรี(ฉำฉา) หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอนายเภอเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
สำหรับกิจกรรมงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแควนี้ จะมีกิจกรรมทุกวันศุกร์และเสาร์ สุดท้ายของเดือนเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ “อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วันที่อุตรดิตถ์” และ “เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต”
ทางด้านนายจีรเดช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว กล่าวว่า ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีชุมชนที่มีเชื้อสายมาจากลาวเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงทำให้ชุมชนตำบลหาดสองแควมีวิถีชีวิตที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวเวียงที่ยังคงอยู่ เช่น อาหารพื้นบ้าน การแต่งกายประจำถิ่น ศิลปะการแสดง รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควจึงได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว ตามโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตำบลหาดสองแควขึ้น โดยมีการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นของชุมชน การแต่งกายที่เป็นแบบฉบับลาวเวียง การจำหน่ายสินค้าชุมชน การจำลองวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นในสมัยก่อน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงหาดสองแควโดยในการจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะของประชาชนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ศิลปินทุกสาขาในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวลาวเวียง บ้านหาดสองแควให้คงอยู่สืบไป
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการแสดงออกทางวัฒนธรรมและเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี พื้นบ้าน
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงตำบลหาดสองแคว
6. เพื่อเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

##นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *