((POLICE NEWS update PLUS))…”โครงการวิจัยสมุนไพรไทยแก้ไขปัญหาโควิด-19 แถลงข่าวดี สมุนไพรไทย ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ผลเกิน 99% ในห้องปฏิบัติการ เร่งวิจัยให้แล้วเสร็จใน 60 วัน”

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ประธานการแถลงข่าว ใน ฐานะเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยสมุนไพรไทยแก้ไขปัญหาโควิด-19 โดยได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ ร่วมมือกับ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ และพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ค้นคว้าสมุนไพรที่เป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่เคยใช้รักษาโรคไข้กาฬไข้พิษมา นับร้อยปีอย่างได้ผล และร่วมมือกันทำวิจัยสมุนไพรไทย โดยพยายามหาวิธีการที่จะช่วยกันแก้ปัญหา COvid-19 ให้กับประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกอย่างมาก

ได้ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วของหน่วยงาน HITAP ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข และ WHO พบว่ามีข้อเสนอเชิงนโยบายให้หายาที่มีประสิทธิผลที่ดีมาใช้และจากการที่มูลนิธิฯ ได้แจกจ่ายยาตำรับสมุนไพรไทยอันประกอบไปด้วย ยาห้าราก, ยาจันทน์ลีลา, ยา ประสะฟ้าทะลายโจร ให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้ผลดีมากต่อผู้ป่วยและมูลนิธิฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับการตอบ รับเป็นอย่างดีและช่วยทำโครงการวิจัยสมุนไพรขึ้นแก้ไขโควิด-19 ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.พญ.ศรัณยภิญ โพธิ กานนท์ ได้เขียนโครงการวิจัยและได้รวบรวมนักวิจัยจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ รพ.หริภุญชัย จ. ลำพูน, รพ.บึงสามพัน, รพ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์, รพ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี, รพ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา, รพ. จุฬารัตน์ 11, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ.หลังสวน จ.ชุมพร, คณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร, รพ.พุทธชินราช, รพ.ในสังกัด สสจ.พิษณุโลก เพื่อมาร่วมทำวิจัยในครั้งนี้

จากนั้นคณะผู้ร่วมโครงการวิจัย จึงได้ส่งตำรับยาสมุนไพรดังกล่าวหลายชนิดไปตรวจที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่เราจะสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปทำวิจัยต่อยอดในมนุษย์เพื่อยืนยันผลซึ่งจะ ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ของ Covid-19 ต่อไป

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แถลงถึงการทดสอบ ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ SARS-CoV-2 Main Protease หรือ covid-19 Main Protease และเอนไซม์ SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA Polymerase (RdRp) ที่ได้ผลดีคือจันทน์ ลีลาได้ผล 66.83% ส่วนฟ้าทะลายโจร 48.99% และ Godtella 96.36%

ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ covid-19 Main Protease SARS-CoV-2 RNAdependent RNA Polymerase (RdRp) ในหลอดทดลองพบว่าสมุนไพรไทยทุกตัวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ RdRp ได้ ดีทุกตัว ฟ้าทะลายโจร (สูตรประสะ) 73%, ยาห้าราก 99.89%, จันทน์ลีลา 30.7% Godtella 99.84% ในขณะที่ Favipiravir ยับตั้งได้ 18.21%

รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ ได้แถลงว่าได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการร่วมกับ ผศ.อกนิษฐ์ จิตต์ มิตรภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ตำรับ สมุนไพรไทย ใช้เวลาตรวจสอบ 6 ชั่วโมง ในห้องทดลองที่มีความปลอดภัยสูงสุด (ระดับ 3) พบว่าสมุนไพรไทย จันทน์ลีลา, ห้าราก, ฟ้าทะลายโจรสูตรวัดคีรีวงก์ ได้ผลสามารถฆ่าไวรัสได้กว่า 99%

พ.อ.นพ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เราพร้อมที่จะทำวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้เวลาอีกไม่ เกิน 60 วัน โดยประสานกับ รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน, รพ.บางคล้า, รพ.จุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา, รพ. พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งทั้ง 4 แห่ง ให้ผ่านอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว และคณะผู้วิจัยก็ได้ ลงทะเบียนการวิจัยไว้กับ Thai clinical Trail ซึ่งอยู่ภายใต้ Umbrella ของ WHO. และก็ได้รับการลงทะเบียนไว้ แล้ว ส่วน รพ.อื่นๆ เช่น รพ.หลังสวน จ.ชุมพร, คณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร, รพ.พุทธชินราช, สสจ.พิษณุโลก กำลังรออนุมัติการวิจัยในมนุษย์ ถ้าได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการทำวิจัยต่อยอดในเฟส 2 และเฟส 3 ก็คง เสร็จได้ภายใน 60 วัน

ทางด้าน พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ก็ได้กล่าวว่า เนื่องจากสมุนไพร เครื่องดื่ม Godtella ได้ผลดีจึงได้นำสมุนไพรอันประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 10 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย ผลในการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบเครื่องดื่ม Godtella ที่ ความเข้มข้น 0.00046 mg/cc มีผลการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ Covid-19 Main Protease เท่ากับ 96.36% และสมุนไพรตัวอื่นๆ ก็ได้ผลดีและเครื่องดื่ม Godtella ที่ความเข้มข้น 0.000184 Mg/cc มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ ไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) ได้ผลกว่า 99% นอกจากนี้ จากการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย พบว่าเครื่องดื่ม Godtella ยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538 และ Bacillus cereus ATCC 6228 ได้ผลถึง 99.99% และน้ำสมุนไพร Godtella ในอาสาสมัครสุขภาพดี ซึ่งพบว่าตำรับยาไทย และน้ำสมุนไพรมีความปลอดภัยในอาสาสมัครสุขภาพดี

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ได้ผลิตออกมาเพื่อทำวิจัยยังไม่ได้ ทำเชิงพาณิชย์และมอบสิทธิ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วิจัย 5 ราก, จันทน์ลีลา, ฟ้าทะลายโจร และ Godtella ที่นำมา ทำวิจัยนี้ให้บริษัท เวิร์ล แฮปปี้ จำกัด และประกาศเชิญผู้ที่ประสงค์จะร่วมทุนและเชิญชวนให้บริษัทที่ผลิต เครื่องดื่มมาร่วมกันช่วยผลิตเครื่องดื่ม Godtella เพื่อแก้ไขวิกฤตโควิด-19 ให้กับประเทศไทยต่อไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศ.ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมารฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยกล่าวขอบคุณคณะผู้วิจัย, ผู้ร่วมวิจัย, คณะที่ปรึกษาวิจัย, สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และผู้จัดงานได้มอบสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษารวมทั้งเครื่องดื่ม Gogtella ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ##Dit News/รายงาน##

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *